Onder de nieuwe Wet Kinderopvang, wordt de veiligheid en gezondheid van kinderen bewaakt door uitvoering van de Risico-inventarisatie en -evaluatie Veiligheid en Gezondheid (RIV en RIG). Deze RIV en RIG vindt jaarlijks plaats bij Het Berenbos. Ze worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de directrice. Aan de hand hiervan wordt ingeschat in hoeverre kinderen worden blootgesteld aan bepaalde risicofactoren op het gebied van veiligheid en gezondheid. In een actieplan worden vervolgens maatregelen geformuleerd, waarbij de verbeterpunten met de hoogste prioriteit het eerst dienen te worden aangepakt. De directie van Bommel de Beer (en Het Berenbos) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan en daarmee voor een veilig en gezond leefklimaat.

 

De GGD voert jaarlijks een inspectie uit, waarbij aan de hand van de RIV & RIG nagegaan wordt of

Kinderdagverblijf Bommel de Beer voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Aan de hand van deze inspectie wordt een actieplan en een veiligheidsverslag opgesteld en worden de huisregels, indien nodig, bijgesteld. In het actieplan staat welke maatregelen op welk moment worden genomen in verband met de risico’s en de samenhang tussen de maatregelen.

 

 

 

Inspectierapport Kdv 2020
PDF – 446,2 KB 417 downloads
Inspectierapport Kdv 2021
PDF – 446,2 KB 430 downloads

 

Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang
Helaas hebben we ook in de kinderopvang te maken met kindermishandeling en seksueel misbruik. Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met het 'Protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang'. Dit protocol bestaat uit 3 routes:
1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (sinds 1 januari 2019 met het nieuwe, bijbehorende afwegingskader).
2. Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker.
3. Stappenplan seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling'.

Hieronder vindt u het protocol.

 

Download hieronder:

 

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang_2018 meldcode
Word – 389,4 KB 911 downloads

 

 

Nieuwe eis per 2018 CO2 Meting

 

Een comfortabel en gezond binnenklimaat is voor iedereen belangrijk. In een voldoende geventileerd vertrek is het prettig om te verblijven, te leren of te werken. In veel kinderdagverblijven zijn de ventilatie voorzieningen vaak gebrekkig of worden deze niet goed benut. Daardoor is er onvoldoende toevoer van frisse lucht. Gebrekkige ventilatie leidt tot onvoldoende zuurstof in het vertrek en tot een slechte afvoer van geurtjes, fijnstof, vocht, ziektekiemen, micro-organismen en schadelijke chemische stoffen. Als dergelijke stoffen zich ophopen, zijn gezondheidsklachten en verminderde prestaties een direct gevolg.

Aanpassing van het klimaat in het kinderdagverblijf zijn van groot belang. Onderzoek door onder ander GGD’ en TNO heeft uitgewezen dat de prestaties van kinderen en volwassenen in goed geventileerde ruimtes een stuk hoger liggen dan in een ruimte die niet goed is geventileerd. Bovendien draagt het goed ventileren van een werkruimte substantieel bij aan een lager ziekteverzuim.

 

Wij zijn dus op dit moment bezig met het uitzoeken naar een goede oplossing hierin met verschillende leveranciers.